Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kurumsal  //  Etik İlkeler

GENEL

Çalışanlarımız;

 • Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
 • Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
 • Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki büyük öneminin idraki içerisindedirler.
 • Yapılan her türlü işlemde en önemli unsurun, işlemin gerçekleştiriliş biçiminin mevzuata ve usullere uygunluğu olduğunu bilirler.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
 • Planlı, düzenli ve disiplinli çalışırlar. Sorumluluklarındaki işleri zamanında ve hatasız başarma arzusu içerisindedirler.
 • Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek, Şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
 • Çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlara, mantıklarını ve muhakeme yeteneklerini kullanarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulmaya çalışırlar.
 • Dini, siyasi ve etnik tartışmalardan uzak dururlar. Muhatap oldukları, Şirket içinden ve dışından herkese eşit, yansız ve objektif davranırlar.
 • Mesai saatleri içerisinde alkol kullanılmasının ve etkisi altında bulunulmasının yasak olduğunun bilincindedirler.
 • Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekil ve şartta taviz vermeyen kişilerdir.
 • Görevli oldukları şube, bölge, birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, titiz ve özverili bir şekilde sürdürürler ve görevlerinin gerektirdiği objektiflik, gizlilik ve ketumiyet ilkelerine özen gösterirler.
 • Şirket karlılığı ile pazar payının güvenli bir şekilde arttırılması ve rakiplere sağlanan üstünlüğün devam ettirilmesi için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.

Temel Sorumluluklar

1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Çalışanlarımız;

Görevleri ile ilgili her türlü şirket kaynağını, araç-gerecini, demirbaşını etkin, verimli ve tasarruflu kullanırlar.

Şirket ile ilgili her türlü gider ve harcamalarda daima şirket yararını gözetir, fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyarlar.

Her türlü özlük hakları ile, lehlerine belirlenmiş sosyal ve diğer haklarda usuller ve genel ilkeler doğrultusunda davranırlar.

Şirketin bilgisayar, yazılım ve donanımını kullanırken şirket yararını gözetir, bilgisayarlara lisanssız programlar yüklemez, yetkileri dışındaki programları kullanmaz ve kopyalamazlar.

Şirketin bütün araç ve gereçlerinin sadece şirket işlemleri için kullanılacağını bilir ve bunları özel işlerinde kullanmazlar.

1.2. Şirket Dışı Çalışmalar

Çalışanlarımız;

 • Şirketin içinde bulunduğu grup şirketlerinde veya Şirket dışı herhangi bir kurumda görev almanın, ancak Şirket yönetim kurulunun karar, talimat ve izni ile mümkün olduğunu bilirler.
 • Ticaret Odası, Borsa gibi mesleki kuruluşlar ile kar amacı taşımayan, yardım amaçlı derneklerde görev alabilirler, ancak bu görevleri sırasında Şirketin adını, imkanlarını ve şirketteki görevlerini hiçbir şekilde kullanmazlar.
 • Müşterilerden veya diğer çalışanlardan dernek veya çeşitli kuruluşlar adına da olsa kesinkes bağış veya benzeri taleplerde bulunmazlar.
 • Şirket üst yönetiminden izin almadan, mesleki birikimlerini ve ünvanlarını kullanarak hiçbir biçimde bilirkişilik yapmazlar.
 • Olası basın, TV ve muhtelif diğer medya kuruluşlarından gelen bilgilenme veya röportaj taleplerine muhatap olanlar, bu tür talepleri şirketin görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş birim ya da kişilerine aktarırlar.
 • Hiçbir siyasi partide görev almaz, ilişkiye girmez, siyasi partilere maddi veya manevi destek anlamına gelebilecek durumlardan kaçınırlar.

1.3. Gizliliğe Riayet

Çalışanlarımız;

 • İşleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmazlar.
 • Şirketteki görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılırken, Şirkete ve müşterilerine ait kişisel ve finansal bilgileri kesinlikle Şirket dışına çıkarmazlar.
 • Görevleri nedeniyle geliştirmiş oldukları proje, teknik altyapı, yönetmelik vb. çalışmaların şirketin mülkiyetinde olduğunu bilir ve görevdeyken veya şirketten ayrılırken, bu ve benzeri çalışmaları hiçbir şekilde şirket dışına çıkarmazlar.
 • Görevleri dışında, görevleri ile ilgili konuları tartışmaz, herhangi bir spekülasyona ve olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlara sebebiyet vermezler.
 • Sadece kendilerince bilinmesi gereken özlük haklarını şirket içi-dışı diğer kişilerle paylaşmaz, şirketin genel politikaları ile ilgili eleştirilerden kaçınırlar.

1.4. Çıkar Çatışması

Çalışanlarımız;

 • Şirketin elden çıkardığı taşınır-taşınmaz hiçbir malı şahsen ya da yakınları adına almazlar.
 • Görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
 • Müşterilerle çıkar ilişkisi anlamına gelebilecek birlikteliklere girmez, maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinkes hediye kabul etmezler.
 • Müşterilerle hiçbir şekilde borç-alacak ilişkisine girmez, kendi aralarında dahi borç-alacak ilişkisinden kaçınırlar.

İlişkiler

2.1. Şirket İçi İlişkiler

Çalışanlarımız;

 • Ortak çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutar, çalışma esnasında diğer kişilerin rahatsız olmaması için ölçülü davranırlar.
 • Mesai saatlerine kesin bir dikkat ve özen gösterirler.
 • Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştıkları yeri terk etmeleri gerektiğinde, birlikte çalıştığı kişiyi bilgilendirir ve üst konumdaki yetkililerinden mutlaka izin alırlar.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini diğer şirket çalışanları ile paylaşmaya isteklidirler.
 • Kendilerinden daha deneyimsiz ve yeni çalışanların mesleki gelişimine destek verirler.· Diğer herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde kendi şahsi işlerini yaptırmazlar.
 • Şirketi fiili ya da potansiyel risklere muhatap edebilecek işlemlerden kaçındıkları gibi, yönettikleri çalışanları da benzeri işlemlere teşebbüs etmemeleri yönünde uyarırlar.
 • Şirketi riske sokabilecek mevzuata aykırı işlem yapmaları yönünde üstlerinin baskılarına muhatap olduklarında, konuyu ve riskli uygulamayı vakit geçirmeksizin daha üst makamlara aktarırlar.

2.2. Mağazalarımızda Müşterilerle İlişkiler

Çalışanlarımız;

 • Şirketimizce rakiplere üstünlük sağlamanın en önemli unsurlarından birinin müşterilere en iyi hizmeti sunmak olduğunun bilincindedirler.
 • Muhatap oldukları işlerin, işlemlerin ve taleplerin kendi yetki ve sorumluluklarını aşması ya da ilgi alanlarının dışında olması durumunda, konuyu diğer yetkili kişi veya birimlere aktarırlar.
 • Müşteri şikayetine sebebiyet vermemek asıl olmakla birlikte, elde olmayan nedenlerden kaynaklanan müşteri şikayetlerine özel önem atfeder, müşterilerin sorunlarını genel ilkeler ve şirket usulleri içerisinde olmak kaydıyla çözmeye çalışır, tekrarlanmaması için de önlem alır, gayret gösterirler.
 • Bizzat müşterilerce yapılması gereken işlemleri, onlar adına vekalet alarak dahi yapmaz, müşteri adına yapılan her türlü işlemi müşterinin açık ve net talimatı kapsamında gerçekleştirirler.

2.3. Meslek Kuruluşları ve Diğer Şirketlerle İlişkiler

Çalışanlarımız;

 • Müşteri ve Şirket sırrını ihlal etmemek kaydıyla, diğer ve meslek kuruluşlarıyla doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi alışverişinde bulunurlar.
 • Görevlerini yerine getirirken rakip şirketlere ve o şirketlerin hizmetlerine ilişkin müspet ya da menfi görüş belirtmez, yorumda bulunmazlar.
 • Görev ve çalışmalarında; Telekomünikasyon sektörüne olan güvenin korunmasına, sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine uygun davranır, haksız rekabete neden olabilecek eylemlerden kaçınırlar.