Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kurumsal  //  Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Rekabetin ve değişimin artan ivmeyle hızlandığı bu dönemde, sektörde performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi de önem kazanmıştır.

Telecity olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve geleneksel üstünlüğümüzü sürekli kılabilmek için, Telecity’i bugünlere taşıyan kurumsal değerlerimizi ve buna dayanan yönetim uygulamalarımızı yazılı bir doküman haline getirdik.

Telecity yönetimi, ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen söz konusu temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Dürüstlük

Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik

Başarının temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık

Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk

Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Gizlilik

Mağaza müşterilerin kişisel bilgileri olmak üzere, Şirket hissedarları, çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi ve işlem detayını, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşmayız.

Şeffaflık

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz.

Sosyal Sorumluluk

Şirket’in tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında Şirket imajı, faydası ve kârlılığı ile birlikte toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.